Potencial terapèutic

Hi ha centenars d'assajos clínics en marxa per avaluar el potencial terapèutic de les cèl·lules mare. Les cèl·lules de cordó presenten avantatges respecte d'altres fonts de cèl·lules mare, com ara un risc menor de rebuig i d'infeccions produïdes per virus latents..

La medicina avança. S'ha investigat amb més o menys èxit el tractament de gran quantitat de malalties amb cèl·lules procedents del cordó umbilical.

Avui en dia ja hi ha teràpies consolidades per malalties de la sang, com ara la leucèmia, que s'apliquen de forma rutinària. També s'han obtingut èxits notables en el tractament de limfomes i d'algunes malalties autoimmunes i metabòliques poc freqüents.

S'estan duent a terme centenars d'assaigs clínics registrats per l'European Medicines Agency (EMA) o la Food and Drug Administration (FDA) per ampliar el camp d'aplicació de les cèl·lules mare de la sang i el teixit de cordó umbilical. Alguns d'aquests estudis es troben ja en fases molt avançades.

El trasplantament que ha demostrat la seva utilitat és el trasplantament al·logènic de donants no emparentats.

Avui en dia la probabilitat que una unitat de sang de cordó autòloga s'utilitzi per a trasplantament és molt baixa i la seva utilització s'ha limitat a patologies en pediatria, fonamentalment en l'aplàsia medul·lar adquirida, tumors sòlids d'alt risc (neuroblastoma, sarcoma de Ewing, medul·loblastoma i tumors germinals) i alguns limfomes no Hodgkin en segona remissió. Actualment no existeix una evidència clara de que aquestes cèl·lules puguin ser utilitzades per a la medicina regenerativa o per a tractar malalties en el futur. Hi ha varis assajos clínics inicials per provar l'eficàcia de les cèl·lules autòlogues per algunes indicacions. No obstant això, en l'actualitat és impossible predir els resultats de la investigació que puguin afectar el potencial ús futur d'aquestes cèl·lules.