Nota legal

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

Cellab podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu lloc web, o en la seva configuració o presentació. Cellab realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, entenedora i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar. No obstant això, el Cellab no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Pel que fa als drets d'autors, els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de Cellab, amb adreça DNS www.cellab.com, amb seu i domicili social a:

Cellab
Diagonal 437,
08036, Barcelona
Espanya
info(ELIMINAR)@cellab.com

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de Cellab.

Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.cellab.com són de titularitat exclusiva de Cellab dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides, d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Hi són igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.